testata

Associazione Amici di Isonzo Soča

L'Associazione è nata circa quindici anni fa in supporto all'omonimo giornale, perché molte iniziative, innanzitutto di carattere culturale non potevano essere realizzate attraverso la Redazione che aveva altri impegni. Anche le richieste di aiuti finanziari non potevano/dovevano essere presentate dalla Redazione, perché i bandi non lo permettono. Vale tuttora la prassi secondo la quale la titolare ufficiale delle varie manifestazioni è l'Associazione che conta circa trentacinque persone. Si tratta dei membri della Redazione allargata, di collaboratori e simpatizzanti. L'Associazione ha una propria tessera che pubblichiamo su questo sito.
La sede dell'Associazione si trova a Gorizia presso la Redazione in Via San Giovanni 5, tel. 0039 0481 33343.

Združenje prijateljev časopisa Isonzo Soča

Združenje je nastalo pred okrog petnajstimi leti v podporo časopisu, saj marsikatere pobude, zlasti kulturnega značaja, ni bilo mogoče uresničiti preko Uredništva, ki se je ukvarjalo z drugimi zadevami. Tudi prošenj za podporo Javnih ustanov ni moglo/smelo predložiti Uredništvo, ker razpisi tega ne dovoljujejo. Še vedno velja, da je uradni nosilec marsikatere javne pobude Združenje, ki povezuje okrog petintrideset oseb. Gre za člane širšega uredništva, sodelavce in simpatizerje. Združenje ima svojo izkaznico, ki jo objavljamo na tej spletni strani.
Društveni sedež je na Uredništvu v Gorici v Svetoivanski ulici 5, tel. 0039 0481 33343.